Quy định hoàn tiền

Vút Bay sẽ hoàn tiền khách hàng khi dịch vụ không được thực hiện đúng theo yêu cầu. Sau khi Vút Bay nhận được phản ánh, khiếu nại , hủy dịch vụ, nhân viên Vút Bay có quyền kiểm tra tính xác thực và liên hệ với khách hàng, ngoài ra Vút Bay có quyền từ chối khiếu nại trong trường hợp thông tin không chính xác. Quý khách thanh toán theo phương thức nào sẽ được hoàn tiền theo phương thức đó sau khi Vút Bay xác nhận dịch vụ, vấn đề khiếu nại.

Vút Bay không  chịu trách nhiệm trong trường hợp bất khả kháng ( thiên tai, chiến tranh,…)

Vút Bay không chịu trách nhiệm hủy dịch vụ và hoàn tiền sau ngày khởi hành chuyến đi.